Elektrisch rijden

Wat is de milieu-impact van de productie van elektrische auto’s?

april 14, 2023

Grondstoffen en milieu-impact

De productie van elektrische auto’s vereist een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen, zoals metalen, chemicaliën en zeldzame aardmetalen. Deze materialen zijn nodig voor de fabricage van componenten zoals batterijen, elektromotoren en elektronicasystemen.

Lithium en kobalt
Lithium en kobalt, maar ook nikkel, mangaan en grafiet, zijn belangrijke materialen die worden gebruikt in de productie van lithium-ion batterijen, de meest voorkomende batterijen in elektrische auto’s. De winning van deze grondstoffen kan milieuproblemen veroorzaken, zoals vervuiling van water en lucht, bodemerosie en verlies van biodiversiteit. Bovendien zijn er ook ethische kwesties in verband met de winning van kobalt, aangezien een groot deel van de wereldwijde kobaltvoorraad afkomstig is uit de Democratische Republiek Congo, waar vaak sprake is van kinderarbeid en gevaarlijke werkomstandigheden.

Zeldzame aardmetalen
Zeldzame aardmetalen, zoals neodymium, dysprosium, terbium en praseodymium worden gebruikt in de productie van elektromotoren en andere elektronicasystemen van elektrische auto’s. De winning van deze metalen heeft ook impact op het milieu vanwege radioactief afval en giftige chemicaliën die in het milieu terecht kunnen komen. China is de belangrijkste producent van zeldzame aardmetalen, en de negatieve milieu-impact van de mijnbouw heeft geleid tot strengere regelgeving en beperkingen op de productie.

Impact op grond- en drinkwater

De impact van het winnen van grondstoffen voor de productie van batterijen voor elektrische auto’s kan een negatieve impact hebben op het oppervlaktewater en drinkwater, met mogelijke gevolgen voor zowel het milieu als de lokale bevolking. De impact is afhankelijk van de specifieke grondstoffen en de methoden die worden gebruikt om ze te extraheren.

Het extractieproces van lithium, dat wordt gewonnen uit zoutvlakten, vereist enorme hoeveelheden water om het lithium uit de zoutoplossingen te halen. Dit kan het grondwaterpeil verlagen en de beschikbaarheid van water voor landbouw en drinkwater in omliggende gemeenschappen beïnvloeden.

Bij het winnen en verwerken van kobalt, nikkel en grafiet kunnen zware metalen en chemicaliën via afvalwater in het milieu terechtkomen. Als gevolg hiervan zijn stoffen als arseen, cadmium, lood, zwavelzuur en cyanide in het oppervlaktewater en grondwater gevonden, wat kan leiden tot gezondheidsrisico’s voor mensen en dieren die afhankelijk zijn van deze waterbronnen.

De winning en verwerking van grafiet, dat wordt gebruikt als anode in lithium-ion batterijen, kunnen fijnstof en chemicaliën vrijkomen die via afvalwater in het milieu terechtkomen. Dit kan leiden tot de vervuiling van oppervlaktewater en grondwater, met negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en het aquatisch leven.

Om de negatieve impact van de winning van grondstoffen voor batterijen op het oppervlaktewater en drinkwater te verminderen, is het belangrijk om te investeren in duurzamere en milieuvriendelijkere winningstechnieken en om de recycling van batterijen te bevorderen. Daarnaast kunnen strenge milieuwetgeving en internationale samenwerking helpen om de milieuprestaties van de grondstoffenwinning te verbeteren en de impact op waterbronnen wereldwijd te beperken.

Productieprocessen en energieverbruik

De productie van elektrische auto’s is een energie-intensief proces dat aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit en andere hulpbronnen vereist. Dit kan bijdragen aan de totale milieu-impact van de productie van elektrische auto’s.

De productie van lithium-ion batterijen voor elektrische auto’s is een energie-intensief proces dat veel elektriciteit vereist. Volgens schattingen kan de productie van batterijen voor een elektrische auto zelfs al 30% van de totale CO2-uitstoot van de auto tijdens zijn gehele levensduur voor zijn rekening nemen. Daarnaast kunnen de chemische processen die bij de productie van batterijen worden gebruikt, leiden tot de uitstoot van het zeer krachtige broeikasgas zwavelhexafluoride.

Energiebronnen en CO2-uitstoot
De CO2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van elektrische auto’s is sterk afhankelijk van de energiebronnen die worden gebruikt tijdens het productieproces. Als de elektriciteit die wordt gebruikt voor de productie van elektrische auto’s afkomstig is van fossiele brandstoffen, zoals steenkool of aardgas, kan de milieu-impact aanzienlijk groter zijn dan wanneer hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt. Dit benadrukt het belang van het verder ontwikkelen en implementeren van schone energieoplossingen, zoals zonne- en windenergie, om de milieu-impact van de productie van elektrische auto’s te verminderen.

Recycling en hergebruik van materialen

De recycling en het hergebruik van materialen die worden gebruikt in elektrische auto’s, zoals batterijen en zeldzame aardmetalen, kunnen helpen om de milieu-impact van de productie te verminderen.

Batterijrecycling
De recycling van lithium-ion batterijen kan helpen om de vraag naar nieuwe grondstoffen te verminderen en de milieueffecten van de mijnbouw te beperken. Bovendien kunnen batterijen die niet langer geschikt zijn voor gebruik in elektrische auto’s, in sommige gevallen worden hergebruikt voor andere toepassingen, zoals stationaire energieopslag. Dit kan de levensduur van de batterij verlengen en de totale milieu-impact verminderen.

Recycling van zeldzame aardmetalen
Het hergebruik en de recycling van zeldzame aardmetalen kan helpen om de vraag naar nieuwe grondstoffen te verminderen en de milieueffecten van de mijnbouw te beperken. Dit is echter een complex en technisch uitdagend proces en er is nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig om effectieve recyclingmethoden te ontwikkelen.

Vergelijking met traditionele voertuigen

Om de milieu-impact van de productie van elektrische auto’s volledig te begrijpen, is het nuttig om deze te vergelijken met de productie van traditionele benzine- en dieselauto’s. Hoewel de productie van elektrische auto’s meer energie kan verbruiken en meer CO2-uitstoot kan genereren, zijn er ook aspecten van de productie van traditionele auto’s die aanzienlijke milieuschade kunnen veroorzaken.

Productie van verbrandingsmotoren
De productie van verbrandingsmotoren, die worden gebruikt in traditionele benzine- en dieselauto’s, vereist ook de winning van grondstoffen en energie-intensieve productieprocessen. Bovendien zijn er milieuproblemen verbonden aan de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals luchtvervuiling, watervervuiling en de uitstoot van broeikasgassen.

Katalysatoren en uitlaatsystemen
De productie van katalysatoren en uitlaatsystemen, die worden gebruikt om de uitstoot van schadelijke stoffen uit verbrandingsmotoren te beperken, vereist ook het gebruik van zeldzame en kostbare metalen, zoals platina, palladium en rodium. De winning van deze metalen kan milieuschade veroorzaken, vergelijkbaar met de milieueffecten van de winning van metalen die worden gebruikt in elektrische auto’s.

De rol van beleid en regelgeving
Om de milieu-impact van de productie van elektrische auto’s effectief te beheren en te verminderen, is het belangrijk dat beleidsmakers en regelgevende instanties betrokken zijn bij het opstellen van normen en richtlijnen voor de industrie.

Emissienormen en voertuigcertificering
Het vaststellen van emissienormen en certificeringseisen voor elektrische auto’s kan fabrikanten stimuleren om milieuvriendelijkere productiemethoden en technologieën te ontwikkelen en implementeren. Dit kan helpen om de milieu-impact van de productie van elektrische auto’s te verminderen en ervoor zorgen dat deze voertuigen voldoen aan de verwachtingen van consumenten en beleidsmakers.

Incentives voor duurzame productie
Overheidsinstanties kunnen ook financiële en andere incentives bieden aan autofabrikanten om duurzame productiemethoden en technologieën te ontwikkelen en implementeren. Dit kan helpen de productiekosten van elektrische auto’s te verlagen en de industrie te stimuleren om milieuvriendelijkere oplossingen te zoeken.

Well to wheel
Om de indirecte uitstoot van elektrische auto’s te kunnen vergelijken met die van benzine- en dieselauto’s wordt vaak gekeken naar totale uitstoot van alle processen bij elkaar. Dus niet alleen de uitstoot tijdens het rijden, maar ook tijdens de productie van de auto, de productie van brandstoffen/elektriciteit, de uitstoot tijdens het rijden, transportwerkzaamheden en alles daartussenin.

De totale uitstoot van al deze factoren bij elkaar opgeteld wordt ook wel de ‘well to wheel-uitstoot’ (WTW) genoemd. Uit onderzoeken van onder andere TNO en Milieu Centraal blijkt dat de WTW-uitstoot van een elektrische auto 30 tot 40% lager is dan die van een benzine- of dieselauto.

Technologische ontwikkeling

Innovatie en technologische vooruitgang spelen een cruciale rol bij het verminderen van de milieu-impact van de productie van elektrische auto’s. Er zijn veelbelovende ontwikkelingen gaande die kunnen bijdragen aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van auto- en batterijfabrieken.

Solid-state batterijen
Een veelbelovende technologie in ontwikkeling is solid-state batterijen. Die maken gebruik van vaste elektrolyt in plaats van vloeibare elektrolyt zoals in de massaal gebruikte lithium-ion batterijen. Het voordeel van solid-state batterijen is dat ze aanzienlijk lichter, veiliger en efficiënter kunnen worden gemaakt dan traditionele lithium-ion batterijen. Tegelijkertijd zijn ze minder afhankelijk van schaarse en milieubelastende grondstoffen, zoals kobalt. De adoptie van solid-state batterijen kan de milieu-impact van de productie van elektrische auto’s dus helpen verminderen.

Alternatieve materialen
Onderzoek naar en ontwikkeling van alternatieve materialen help eveneens de milieu-impact van de productie van elektrische auto’s te verminderen. Denk aan het gebruik van biomaterialen, waarmee opnieuw de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare grondstoffen kunnen worden gereduceerd en de CO2-uitstoot tijdens het productieproces kan worden teruggedrongen.

Energie-efficiëntere productiemethoden
Door te investeren in onderzoek en ontwikkeling van energie-efficiëntere productiemethoden kunnen fabrikanten de impact van de productie van elektrische auto’s op het milieu verder verminderen. Dit kan onder meer het ontwikkelen van geavanceerde productietechnieken en het gebruik van slimme technologieën omvatten, zoals kunstmatige intelligentie en robotica, om energie-efficiëntie en afvalreductie in het productieproces te bevorderen.

Conclusie

De productie van elektrische auto’s heeft onmiskenbaar een milieu-impact, variërend van de winning van grondstoffen tot de grote hoeveelheden energie die nodig zijn voor het productieproces. Het is belangrijk om deze impact in overweging te nemen bij het beoordelen van de algehele milieuvriendelijkheid van elektrische auto’s.

Echter, door vooruitgang in recycling- en productietechnologieën en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, kan de milieu-impact van de productie van elektrische auto’s aanzienlijk worden verminderd. Bovendien, gezien de voordelen van elektrische auto’s op het gebied van uitstoot tijdens het gebruik, spelen ze een grote rol in de verdere reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Ondanks dat voor de productie van elektrische auto’s (inclusief de batterijen) meer energie nodig is en meer CO2 wordt uitgestoten dan bij de productie van traditionele benzine- en dieselauto’s, is de totale milieu-impact van elektrische auto’s gedurende hun levensduur lager. Dit is vooral te danken aan de lagere uitstoot (direct of indirect per kilometer) en het lagere energieverbruik tijdens het rijden. Ter vergelijking: 1 liter benzine staat gelijk aan ongeveer 9 kWh.

Behalve technologische en beleidsmatige oplossingen speelt ook het bewustzijn en het gedrag van consumenten een rol. Het vergroten van het bewustzijn van de impact van de productie van elektrische auto’s op het milieu kan consumenten helpen om geïnformeerde keuzes te maken bij de aanschaf van een auto. Dit kan onder meer het bevorderen van transparantie door autofabrikanten en het verstrekken van informatie over de ecologische voetafdruk van hun voertuigen tijdens de productie en het gebruik.